Přeskočit na obsah

15.9.2020 stížnost k vrchnímu státnímu zastupitelství

Most 15.9.2020

Pavel Paluška
V. Majakovského 2102
43401 Most    
Vrchní státní zastupitelství
nám. Hrdinů 1300
140 65 Praha 4  

Věc: Stížnost pro porušení zákona krajského st. zastupitelství v Ústí nad Labem, ve věci trestního oznámení pod č. j. KRPU-171687-1/TČ-2017-040814, podaného v Mostě dne 28.8.2017, dále pak trestního oznámení pod č. j. KRPU-30986-1/ČJ-2020-040814 podaného v Mostě dne12.2.2020, dále pak ve věci vyrozumění okresního st. zástupce pod značkou 1 ZN 8111/2020-6 ze dne 13.7.2020 a nakonec ve věci vyrozumění krajského st. zástupce pod značkou 1 KZN 383/2020-15 ze dne 3.9.2020

Odůvodnění:

Dne 22.7.2020, jsem podal stížnost krajskému st. zastupitelství v Ústí nad Labem, pro porušení zákona, a to § 172, odst. 1,  písm. a) trestního řádu. Krajské zastupitelství tuto stížnost chybně vyhodnotilo jako žádost o dohled nad postupem okresního zastupitelství, dle § 12d odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb.

  Ve stížnosti ze dne 22.7.2020 jsem rozsáhle popsal podstatu trestné činnosti výboru společenství Jednička, jejíž skutkovou podstatou se krajský st. zástupce nevěnoval. Státní zástupce reagoval pouze v obecné rovině bez jakýchkoliv právních úvah nad skutkovou podstatou.

I.

Nyní i pro vrchní státní zastupitelství, stručně popíšu podstatu této trestné činnosti.

Společenství proti nám dlouhodobě zneužívá ustanovení vyhlášek 372/2001, §4, odst 7) a 269/2015, §3, odst. 5), které stanovují určitý postup, při vyúčtování tepla těm příjemcům služeb, kteří mají odběr tepla bez měření, nebo měření nějakým způsobem ovlivní.

  Na základě výše jmenovaných ustanovení vyhlášek, nám SVJ od roku 2013 do 2017, vyfakturovalo celkem 468 Gj tepelné energie, jako příjemcům, kteří neumožnili instalaci měřičů, nebo měřiče nějak ovlivnili.

  Pan  Kuželka dne 18.9.2017 do protokolu tr. ozn. KRPU-171687-1/TČ-2017-040814 uvedl:

Z důvodu neumožnění odpočtu spotřebovaných jednotek tepla (neschválená demontáž poměrových měřidel na jednotlivých radiátorech) bylo ze strany SVJ přistoupeno k zákonnému postupu a to rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění dle § 4, vyhlášky čísla 372/2001 Sb.

  Pan Miroslav Kuželka policejnímu vyšetřovateli namluvil, že jsme měřidla demontovali s úmyslným záměrem, způsobovat společenství škodu, spotřebou jednotek tepla, bez měření. To je samozřejmě účelová lež, kterou pan Kuželka musel udělat, aby odůvodnil, proč bylo ze strany SVJ přistoupeno k postupu dle § 4, vyhlášky čísla 372/2001.

  Ve skutečnosti je to ale tak, že demontáž měřidel se dne 14.7.2013, stala nedílnou součástí výpovědi dodávek tepla, s následným odpojením radiátorů. To je normální standardní postup. Od 14.7.2013 už není SVJ naším dodavatelem tepla. Přesto nás SVJ s pomocí těchto výše  uvedených ustanovení, neustále, protiprávně, zařazuje do rozúčtování k ostatním vlastníkům a účtuje nás jako černé odběratele. 

  Výbor společenství zneužil výše uvedená ustanovení obou vyhlášek a na jejich základě nás začal perzekuovat fiktivní spotřebou, do roku 2015 s 1,6 násobkem průměru domu a od roku 2016 pak 3 násobkem průměru domu, jako uživatelům, kteří neumožňují odpočet spotřebovaných jednotek tepla. Tímto způsobem nám SVJ vytvořilo onu už zmíněnou fiktivní dodávku 468 Gj. tep. energie.

II.

Nyní se vyjádřím  k vyrozumění pod značkou 1 KZN 383/2020-15 ze dne 3.9.2020, zaslaným k nám krajským st. zastupitelstvím.

Na straně 3 vyrozumění, státní zástupce uvádí:

Obecné soudy i soud ústavní ve svých rozhodnutích uzavřely, že požadavek SVJ na úhradu dodávek energií tak, jak bylo ze strany SVJ vyúčtováno, je oprávněný. V postupu SVJ ani jeho právního zástupce přitom nelze spatřovat spáchání trestného činu, tím spíše pak není dáno podezření, že by nějakou trestnou činnost „kryly“ jednotlivé stupně obecných soudů, resp. soud ústavni.

  Obecné soudy i soud ústavní mají nepochybně pravdu, že SVJ jsou oprávněna vyúčtovávat dodanou energii. Proti tomu nic nenamítáme. Vyúčtovávat dodanou energii, jsou obecně oprávněni všichni dodavatelé energií, pokud k těm dodávkám energií, tedy skutečně dochází.

  To co my odmítáme, je povinnost, v které nám soudy uložily uhradit údajnou škodu, kterou jsme měli SVJ způsobit nezaplacenou „dodávkou“ 468 Gj. tepelné energie.

  Skutečnost je ale taková, že my jsme žádnou škodu odběrem 468 Gj. tepelné energie společenství nezpůsobili, protože jsme odpojeni. Navíc rozsah této „dodávky“ byl vytvořen podvodem, podle výše uvedených ustanovení vyhlášek, jako odběratelům kteří neumožňují měření, nebo měření nějak ovlivní.

Dále se kr. st. zástupce, vyjádřil k výpovědi pana Kuželky, že: ze shromážděných listinných materiálů nevyplývá, že jde ze strany jmenovaného o výpověď nepravdivou.

  K tomu dodávám, že obě žaloby které proti nám společenství vedlo a vede, jsou založeny na „právním názoru“, že jsme se odpojili neoprávněně a tudíž nás to nezbavuje povinnosti hradit zálohy na „dodané“ teplo. Viz například, strana 3 žaloby ze dne 26.10.2017:

Předmětný spor vychází z toho, že žalovaní dlouhodobě nesouhlasí s platbami souvisejícími s provozem a poskytováním ústředního topení (ÚT) a teplé užitkové vody (TUV) v bytovém domě, a to z důvodu, že měli sami (bez povolení žalobce, resp. ostatních vlastníků jednotek v bytovém domě, a bez povolení stavebního úřadu) odpojit bytovou jednotku od rozvodů ÚT v bytovém domě,…

  V tomto „právním názoru“, který soudy ochotně přijaly, je však zabudován paradox.  Pokud jsme tedy odpojeni, tak je dle dotčených vyúčtování, dodávka celkem 468 Gj. tepelné energie, do naší jednotky vyloučena. 

  Jak už jsem uvedl výše, společenství jsme žednou škodu odběrem bez měření neudělali.

Těchto 468 Gj. v ceně 300000 Kč, které nám byly vyúčtováními přiřknuty, odebrali ostatní členové společenství a podvodem vykonstruovanou žalobou, si ji nechali od nás zaplatit.

  Aby tento podvod, s následkem bezdůvodného obohacení nevyšel najevo, musel pan Miroslav Kuželka v přípravné fázi trestního řízení účelově lhát o tom, že nejsme odpojeni. Pan Miroslav Kuželka otočil záminku k oběma žalobám o 1800 a udělal z nás podvodem černé odběratele, s celkovou spotřebou 468 Gj.

  Tato lež je z listinných materiálů zcela průkazná. Na tuto lež jsou ve spisu dva důkazy. Jedním z důkazů je soudní rozhodnutí 33 C 274/2015-96, ze dne 31.10.2016, kde je na straně 4 uvedeno:

Žalovaní ve své bytové jednotce bez souhlasu žalobce (resp. se souhlasem 95 % vlastníků bytových jednotek) fyzicky odpojili radiátory od rozvodů ÚT (resp. od centrálního zdroje vytápění) a demontovali poměrové měřiče. Tato skutečnost je mezi účastníky nesporná a dále prokázána též listinami.

Druhým důkazem je pak servisní zápis firmy Ronica, z ledna 2018.  

Dále jsem kr. st. zástupcem poučován, že výpověď pana Miroslava Kuželky byla ve skutečnosti učiněna na základě § 61 zákona o policii. Nikoliv tedy na základě § 158 odst. 6 trestního řádu, jak je na úředním záznamu uvedeno.

  Tady je už zcela zjevné, že i státní zastupitelství se začíná podílet na krytí trestné činnosti.

Policie sepsala úřední záznam o podaném vysvětlení pana Kuželky podle § 158 trestního řádu a st. zastupitelství tento úkon zpochybňuje, bagatelizuje a dokonce „nechápe“ (kryje) prokazatelné lži pana Kuželky o tom, že prý nejsme odpojeni!!!

  Ve stížnosti pro porušení zákona okresního st. zastupitelství, jsem jasně formuloval okolnosti za jakých nám byla podvodem naúčtována „dodávka“ 468 Gj. tepelné energie, kterou nám SVJ z kauzální příčiny nemohlo nikdy dodat.

  Ve vyrozumění, se krajský st. zástupce této kauzality vůbec nedotkl. Dočkal jsem se pouze odpovědí v obecné rovině, že jsem povinen platit za dodanou energii, že se pan Kuželka nedopustil křivé výpovědi, natož trestného činu, aniž by byla má tvrzení jakkoli vyvrácena.

  Z obsahu úředního záznamu o podaném vysvětlení, ze dne 18.9.2017 je zjevné, že si pan Kuželka v plné míře uvědomuje smysl obou výše zmíněných ustanovení vyhlášek, které jsou prokazatelně o nedovoleném odběru těch uživatelů, kteří se vůči svému poskytovateli dopouštějí odběru bez měření, tak zvaně načerno. 

  Výbor SVJ však s pomocí těchto ustanovení začal podvádět a účtovat nám „dodávky“ v celkové výši 468 Gj, i když je známo a soudně potvrzeno že je služba z naší strany vypovězena a odpojena.

  Ze strany výboru SVJ, za vědomé podpory soudů všech stupňů, jsme se stali obětí normální kriminální činnosti. Nikomu jsme nezpůsobili žádnou škodu! Přesto jsme byli přinuceni zaplatit za dodávku 468 Gj. tepelné energie, i když všichni dotčení v této kauze ví, že jsme takovou dodávku neodebrali a odebrat nemohli.

III.

Z výše uvedených důvodů je tato věc od samého počátku, věcí trestní. Tato věc tedy nemůže být řešena podle zásad subsidiarity, už jen z toho důvodu, že trestná činnost výboru SVJ, je kryta českou justicí.

Nárok žalobce uplatňovaný u soudů je sprostý podvod, na jehož základě se žalobce na náš účet bezdůvodně obohacuje. Touto činností nám žalobce do této doby způsobil škodu přes 850000 Kč.

Policie spolu s okresním a krajským st. zástupcem případ odložila, navzdory tomu, že skutek pro který se trestní stíhání vede, se nepochybně stal. Tím došlo ze strany správních orgánů k porušení trestního řádu a to § 172, odst. 1,  písm. a).

Vzhledem k tomu, že v minulosti pan Kuželka na policii křivě vypovídal, v tom smyslu, že jsme se odpojili jen údajně tak zvaně na oko, žádám st. zastupitelství, aby přikázalo policejnímu orgánu v rámci vyšetřování, prohlídku v našem bytě.

  Na základě výše uvedených skutečností žádám o prošetření postupu krajského. st. zastupitelství v Ústí nad Labem a vydání pokynu policejnímu orgánu k pokračování v prověřování této věci v trestním řízení.

Žádám, abych byl informován o způsobu vyřízení této stížnosti.

Pavel Paluška