Přeskočit na obsah

Úvod

Tato webová prezentace je o jedné bytové jednotce ve společném vlastnictví mém a mé ženy. Je taky o malém SVJ které se, za cenu vykonstruovaných žalob, snažilo přimět nás ke znovu přijetí jím poskytované služby. Tato prezentace je taky o protiprávní agendě stavebních úřadů a české justice, která vlastníkům bytů odpírá právo (vlastníkům jsou práva umenšována na úroveň nájemníků a společenstvím jenž jsou dle zákona správci, jsou práva povyšována na úroveň vlastníka domu) na svobodnou volbu dodavatele energie pro vytápění bytu. Ti se pak dle této agendy musí podrobovat rozúčtování a popřípadě rozhodnutí společenství, zda mohou nebo nemohou ve vlastní jednotce vypovědět a odpojit stávající službu.

Jak už to tak bývá, při rozúčtování služby poskytované společenstvím, se může jeho výbor dostat do určitého stupně pokušení a přilepšit si na úkor těch, kteří do rozúčtování „nemají co mluvit“.

Z určitých důvodů, i přes nesouhlas společenství, jsme službu vypověděli odpojili a uzavřeli s jiným poskytovatelem. Možnost odmítnout službu poskytovanou SVJ, změnit dodavatele a mít pod kontrolou své účty, je pravým naplněním smyslu bytového spoluvlastnictví. Vlastnění bytu, ve kterém má účty pod kontrolou někdo jiný než vlastník, nemá smysl.

Bohužel se změnou dodavatele služby (rok 2012) mohou být spojené určité stavební úpravy podléhající stavebnímu povolení. Na tom je založena určitá protiprávní praxe stavebních úřadů, založená na protiprávním výkladu ustanovení §11 zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 (odst. 5, k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek…). Na základě tohoto ustanovení vyžadují stavební úřady souhlasné stanovisko všech vlastníků.

Marně jsme ve stavebním řízení argumentovali tím, že tyto souhlasy jsou ve věcech změn služeb protiprávní, neboť změny ve stavbách v souvislosti změn služeb nejsou změnami které by vedly ke změnám účelu užívání. Účel užívání je definován zápisem na katastrálním úřadě a změnou služby se v žádném případě nemění.

Abychom zamezili obstrukcím ve stavebním řízení ze strany společenství, upustili jsme od stavebních úprav vyžadujících povolení. Stavební úřad jsem informoval, že službu změníme bez stavebních úprav vyžadujících stavební povolení. Stavební úřad to přijal s rozpaky ale bez námitek.

Za této situace je nutno vzít na vědomí, že obstrukce SVJ ve stavebním řízení neznamenají automatický zánik práva vypovědět službu. Službu jsme tedy vypověděli a uzavřeli s jiným poskytovatelem. To se výboru SVJ nelíbilo a tak na nás, po nějaké době, zaútočil vykonstruovanou žalobou. Výbor SVJ zfalšoval doklady k vyúčtování a ve dvou po sobě jdoucích žalobách je předložil soudům jako důkazy o tom, že jsme SVJ způsobili škodu odběrem 468 Gj tepelné energie bez zaplacení. Tento postup žalobce odůvodnil tím že jsme se bez souhlasu SVJ odpojili od dodávek tepla, prý nezákonným způsobem.

Z provedeného dokazování týkajícího se práva odpojení od dodávek služeb tak naprosto nevyplýval závěr o výši pohledávky a všechny naše námitky, související s příčinnou nesrovnalostí, v tomto směru soudy ignorovaly a opomíjely. Vynesené rozsudky se tak zcela míjejí s odůvodněním i dokazováním ve věci, když meritem žaloby je výše pohledávky, nikoli odstranění údajného nezákonného stavu, jehož se žalobce ani nedomáhal. Nejvyšší soud nám dne 3.3.2021 dokonce sdělil, že pro právní posouzení není významné jestli jsme energii skutečně odebrali, nebo ne.

Výbor společenství posilněn příznivým vývojem, zfalšoval další vyúčtování a poslal nám dne 12.8.2021 další před žalobní upomínku. Výbor začal připravovat třetí soud. To už jsem nevydržel a dal výboru společenství na srozuměnou že, touto jejich defakto trestnou činností, se nenechám dále tlačit do stavu větší a větší krajní nouze. Pokud toho nenechají, donutí nás uplatnit naše právo obrany dle § 28 trestního zákona. Výbor si začal uvědomovat vážnost situace a zklidnil se.

Pikantní je že v průběhu té pětileté soudní šikany, členka výboru paní Leona Lemonová, udělala téměř to samé kvůli čemu nás výbor začal po těch soudech vláčet. Jednoduše, aniž by vypověděla službu a změnila dodavatele, zastavila v jedné ze svých jednotek platby za teplo poskytované společenstvím. V našem případě jsme službu poskytovanou společenstvím vypověděli a následně uzavřeli s jiným dodavatelem. Přesto my jsme byli ti špatní, kdežto paní Lemonová, která za dodávku tepla dodnes neplatí nikomu, tak ta ne.

V závěru úvodu malé zamyšlení proč byla tato protiprávní agenda uvedena do života. Po roce 1989 vznikl systémový zájem nastartovat trh s bytovými hypotékami. Systém ale nechtěl připustit aby se vzniknuvší vlastníci chovali nezávisle a plně využívali vlastnických práv. Zejména v oblasti služeb s vytápěním. Proto systém hledal řešení a našel ho v podobě ustanovení odst.5, §11, zákona č. 72/1994. Stavební úřady si ustanovení vyložily po svém a začaly vyžadovat souhlasné stanovisko všech vlastníků s jakoukoli změnou ve stavbě, nikoli tedy se změnou která by měla vést ke změně účelu užívání, jak je ustanovením skutečně dáno. To vedlo k tomu, že jakoukoli byť sebemenší změnu ve stavbě mohl kterýkoli z vlastníků zablokovat.

V našem případě ale protiprávní agenda nezafungovala. Následně soud nenašel žádný právní nástroj, jímž by nás přinutil ke znovupřijetí služby poskytovanou společenstvím. Proto uznal zjevně zfalšované doklady předložené žalobcem jako důkaz o škodě.

Pokračování:  stavební řízení